Het Behandelplan / Begeleidingsplan

 

 

Samen Deskundig

Samen werken aan Herstel

 

 

U bent doorverwezen naar een vrijgevestigde hulpverlener of een instelling voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz).

Tijdens één of meerdere intakegesprekken bespreekt u met een behandelaar de (mogelijke) diagnose, die na  psychologisch / psychiatrisch onderzoek gesteld is en de behandeling of begeleiding die u nodig heeft . Het is belangrijk dat duidelijk wordt wat uw probleem is. 

Een diagnose kan gesteld worden door een psychiater, en/of een ervaren psycholoog. Niet door een arts-asistent (arts in opleiding tot psychiater) of door basisartsen, deze zijn niet gespecialiseerd, zij hebben alleen de medicijnenstudie afgerond.

 

Belangrijk is dat de hulpvraag duidelijk wordt en het hulpaanbod.

Ter voorkoming van een langdurige en moeizame weg of erger nog, een levenslange ggz-problematiek met langdurige maatschappelijke uitschakeling als gevolg.

Vervolgens hoe dit het beste kan worden aangepakt, en aan welke behandeldoelen er gezamenlijk gewerkt wordt. De afspraken die hierover gemaakt worden zullen voor u worden vastgelegd in een behandelplan, volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) 

 

Behandelplan?

Het komt regelmatig voor dat cliënten niet weten of ze een behandelplan / begeleidingsplan hebben, terwijl dit de start is van de behandeling.

De hulpverlener heeft dan zelf een behandelplan opgesteld, waarvan hij denkt dat de problemen zijn (diagnose), of er is helemaal geen behandelplan.

Vraag de hulpverlener om samen met u een behandelplan op te stellen, zie dit niet als een gunst van de hulpverlener maar als een wettelijk recht van de cliënt.

Een behandelplan geeft u meer zicht op uw eigen situatie en de behandeling. Als verbetering van uw situatie uitblijft kan de behandeling ook eerder aangepast of gewijzigd worden.

 

Effecten van het "samen werken"

 

Structuur en samenhang

Ø  De begeleiding wordt professioneler, bewuster en meer doordacht.

Ø  Er is meer continuïteit in de begeleiding, met een begin en (mogelijk) een einde.

Ø  Er komt meer grip op de diverse belangrijke basisprocessen.

 

Inzicht en openheid

Ø  Er ontstaat meer inzicht, totaalbeeld, op het functioneren van de cliënt en diverse begeleidingsprocessen: voor de cliënt zelf en de medewerker.

Ø  Witte vlekken in de informatie over de cliënt worden al snel zichtbaar, waarna gerichte informatieverzameling mogelijk is.

Ø  Alle cliënten komen aan bod, ook de "stillen".

 

Doelgerichtheid

Ø  Groeimogelijkheden van cliënten worden veel beter benut.

Ø  Begeleiding is minder vrijblijvend, werkt zichtbaar ergens naartoe.

Ø  Effecten zijn beter te meten.

 

Betere samenwerking

Ø  Er is een betere uitwisseling van informatie, zowel binnen de hulpverleningsrelatie als binnen het team.

Ø  Voor een ieder, cliënt en medewerker is het duidelijker dat beiden verantwoordelijk zijn.

Ø  Maakt beiden actief.

 

Samen met uw behandelaar gaat u dit plan opstellen

Als u samen de juiste invulling hiervan hebt gevonden kan het plan ondertekend worden.

U krijgt hiervan een kopie. Zo wordt het plan een overeenkomst tussen u beiden.

U kunt altijd nog terugkomen op uw instemming of wijzigingen aanbrengen als dat nodig is.

Om een goede samenwerking te bevorderen rondom het behandelplan kunt u deze handleiding als hulpmiddel gebruiken om samen met uw behandelaar de behandeling vorm te geven.

 

Maak gerust aantekeningen

U kunt bij ieder contact aantekeningen maken als u dat wenst. Noteer in ieder geval de afspraken die gemaakt worden.

 

 

Belangrijk voor het Behandelplan

Niet alleen de diagnose is doel van de behandeling, ook het sociaal maatschappelijk functioneren is van belang. Dit voorkomt dat stabilisatie niet het doel is maar dat rehabilitatie het einddoel is van de behandeling!

 

 

Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziekte,

maar een toestand van lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden.

 

 

 

Lichamelijke functioneren

Lichamelijk functioneren: fysieke gesteldheid en zelfzorg

 

Psychisch functioneren

Psychische klachten, eventueel psychiatrisch ziektebeeld en/of verslavingsgedrag

 

Sociaal functioneren

Relatie binnen de omgeving waaronder gezin, familie, maatschappelijk gedrag en/of justitie

 

Dagbesteding

werk, hobby's, studie, activiteiten

 

Huisvesting

huidige woonsituatie

 

Financiën

financiële situatie zoals inkomsten, uitgaven, schulden, bestedingspatroon

 

Zingeving

datgene wat motiveert om te leven, bv. een levens- of geloofsovertuiging

 

Hulpvraag

Waar hebt u naar aanleiding van deze klachten behoefte aan.

Wat verwacht u daarbij van de behandelaar. Psychologische test?

 

Doel

Wat wilt u bereiken, nu en in de nabije toekomst?

 

Middelen

Hebt u een idee hoe u uw doel zou kunnen bereiken?

Denk hierbij vooral ook aan de dingen waar u goed in bent.

Waar denkt u uw sterke kanten in te kunnen zetten in dit behandelproces?

 

Het voorgaande zal in het eerstvolgende gesprek met uw behandelaar aan bod komen.

Hierdoor krijgt u samen ideeën waaraan gewerkt moet worden.

 

                                 

Wat zijn de behandelmogelijkheden

De mogelijkheden voor uw behandeling worden door de behandelaar uitgelegd en beschreven in een folder uitgereikt.

 

Ø       Keuze man / vrouw

Ø       Individuele therapie 

Ø       Deeltijdtherapie (in groepsverband)

Ø       Beeldende, creatieve therapie  

Ø       Ergotherapie

Ø       Psychiater

Ø       Psycholoog

Ø       Psychotherapeut

Ø       Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige SPV

         etc.

 

U heeft recht op deskundige hulp

Het komt regelmatig voor in GGZ instellingen dat u bij ambulante hulp, individuele hulp of in groepstherapie, niet de hulp krijgt van de daarvoor bevoegde psychotherapeuten maar van daarin niet gespecialiseerde verpleegkundigen.

Het behoeft geen uitleg dat deze begeleiding ten koste gaat van uw welzijn & herstel en van de kwaliteit van verantwoorde zorg. Informeer hiernaar voor u aan de behandeling begint, of tijdens uw behandeling.

 

Keuzes maken

Samen met de behandelaar maakt u een keuze uit de mogelijkheden.

Zo kunt u samen komen tot een passend behandeladvies.

U kunt natuurlijk om bedenktijd vragen of met anderen overleggen voor u beslist.

Vraag dan uw behandelaar naar internetsites, lotgenotencontact of cliëntenorganisaties.

U kunt ook een second opinion (tweede mening) aan een andere dan uw eigen behandelaar vragen.

Als het contact naar uw mening niet goed verloopt breng dat dan gerust ter sprake, het kan het verloop van uw behandeling ten goede komen als u dit tijdig aangeeft. Dit komt vaker voor, samen kan dan gezocht worden naar een oplossing.

 

Afspraken

Samen bent u nu gekomen tot een keuze hoe verder te werken aan de doelen zoals u die in eerst instantie zelf hebt omschreven en zoals deze nu zijn geformuleerd.

Deze afspraken komen terug in uw behandelplan in de vorm van de volgende punten:

 

 

Doel(en) op korte termijn

 

Doel(en) op lange termijn

 

Hoe deze doelen te bereiken

 

Wie doet wat

 

Hoe vindt de behandeling plaats en hoe vaak

 

Eventueel medicijnen, dosering (bij)werking, bijsluiter

Kan ik dit medicijn gebruiken samen met andere medicijnen die ik al heb?

 

Naam

Dosis

Dosering

 

Wanneer u beiden tot overeenstemming bent gekomen wordt het behandelplan ondertekend.

U krijgt hiervan een kopie. Hierdoor kunnen we nu spreken van een overeenkomst.

De afspraken liggen voor beiden vast maar u kunt altijd nog wijzigingen aanbrengen.

Nu moeten er afspraken gemaakt worden wanneer er contact tussen u beiden zal zijn en wanneer er geëvalueerd wordt over het proces en de doelen.

 

Frequentie individuele contacten

Eindverantwoordelijke psychiater dr. ......................, .... x per .........

Behandelaar ................. functie .........................., .... x per .........

 

Termijn en data voor evaluatie

1 x per .........

dd: ..............

 

Behandelplan   datum:

 

Klachten:

 

Doelen op korte termijn:

 

Doelen op lange termijn:

 

Behandeling:

 

Medicijnen:

 

Frequentie behandeling:

 

Evaluaties:

 

Bereikte doelen:

 

Nazorg:

 

 

Nazorg

In de nazorg biedt de behandelaar u, indien gewenst, begeleiding in de maatschappij zodat terugval, preventie van problemen en nieuwe hulpvragen worden gesignaleerd.

De behandelaar informeert u over de keuzemogelijkheden aan nazorg. U krijgt de ruimte om uw wensen en verwachtingen over nazorg aan de behandelaar kenbaar te maken.

Er worden heldere afspraken gemaakt tussen u en de behandelaar.

 

Afspraken over nazorg