De cliënt als individu

 

 

Ø    RESPECTVOLLE BEJEGENING   

 

Respect voor de cliënt als persoon

De cliënt wordt behandeld als een uniek persoon met een eigen leven, niet als iemand met een stoornis

Cliënt als mondig individu

De cliënt wordt als een mondig en serieus te nemen persoon gezien.

Vriendelijke en correcte houding

De cliënt wordt vriendelijk en correct bejegend en te woord gestaan.

Gelijkwaardigheid

De cliënt wordt door de hulpverleners benaderd op voet van gelijkwaardigheid. Er is geen betutteling.

 

 

        Ø      EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID CLIËNT

 

Zelfbeschikkingsrecht

Uitgaande van de menselijke waardigheid wordt de persoonlijke autonomie en het (morele) zelfbeschikkingsrecht van cliënten gewaarborgd

Stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid

De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt staat centraal, hetgeen inhoudt dat er een appèl op wordt gedaan.

Ervaringsdeskundigheid

De ervaringsdeskundigheid van de cliënt wordt benut tijdens de behandeling.

 

 

Ø      MEDEZEGGENSCHAP 

 

Inspraak op afdelings- en instellingsniveau zowel individueel als collectief via cliëntenraden

De cliënten beschikken op afdelings-, instellingsniveau en binnen projecten individueel en als groep over meerdere mogelijkheden tot medezeggenschap.

De taken en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn vastgelegd

De taken en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn bedoeld als medebepaler van het beleid en als behartiger van de belangen van cliënten. Individuele cliënten worden in staat gesteld aan de cliëntenraad deel te nemen en om zowel binnen als buiten de instelling (plaatselijk, regionaal en landelijk) aan belangenbehartiging te doen.

Ondersteuning van de cliëntenraad

Om de belangenbehartiging door cliëntenraden mogelijk te maken is financiële, materiële en personele ondersteuning nodig.