Nazorg

 

In de nazorg biedt de behandelaar u, indien gewenst, begeleiding in de maatschappij zodat terugval, preventie van problemen en nieuwe hulpvragen worden gesignaleerd.

De behandelaar informeert u over de keuzemogelijkheden aan nazorg. U krijgt de ruimte om uw wensen en verwachtingen over nazorg aan de behandelaar kenbaar te maken.

Er worden heldere afspraken gemaakt tussen u en de behandelaar.

 

Nazorg gericht op de individuele cliënt

 • voortgezette behandeling, bijvoorbeeld ambulant, deeltijd, opname vervangende deeltijd, in lijn met de eerder uitgevoerde intramurale behandeling
 • instelling, begeleiding en bewaking medicatie, eventueel ook de beëindiging, afbouw of vervanging daarvan
 • ondersteunende begeleiding, structurerende contacten, op afspraak en via huisbezoek
 • organisatie en ondersteuning van cliëntengroepen, bemiddeling vrijwilligerswerk ten behoeve van de cliënt
 • trainingsprogramma's voor verwerven van sociale contacten
 • maatschappelijke dienstverlening (huisvesting, werk, sociale uitkeringen, vervoer, studie, dagelijkse verzorging, etc)
 • begeleiding plaatsing in beschermende woonvorm
 • beschikbaar stellen van dagbestedingsmogelijkheden, bijv. clubhuis, sociale vaardigheden, dagopvang
 • opvang acute toestanden, crisisinterventie 

 

Nazorg gericht op de sociale omgeving

 • voorlichting over omgaan met en opvang van de cliënt
 • gezinsbehandeling en gezinsbegeleiding
 • begeleiding integratie cliënt in werk/studiesituatie, woonsituatie
 • stimulering contacten tussen verzorgers van cliënten (bijv. oudergroepen)
 • time-out mogelijkheid bij overbelasting van het sociale systeem waarin de cliënt leeft