Rechten / Wettelijke regelingen

 

 

Een gelijkwaardige relatie tussen u en de hulpverlener,

respect, samenwerking en wederzijds vertrouwen

is belangrijk en kan niet in een wet worden uitgedrukt.

 

 

 

In onderstaande wetten (submenu) is vastgelegd dat u recht heeft op:

 

 • Deskundige hulp, verantwoorde zorg  
 • Informatie  
 • Ondersteuning door familie, betrokkenen of contactpersoon  
 • Mogelijkheid tot psychologisch en/of psychiatrisch onderzoek  
 • Second opinion  
 • Inspraak, mogelijkheid om uw mening en wensen over de behandeling kenbaar te maken  
 • Toestemmingsrecht voor een bepaalde behandeling    
 • Uw toestemming in te trekken, als u van mening verandert  
 • Keuze uit behandelmogelijkheden individueel/groep  
 • Verandering van behandeling  
 • Keuze man / vrouw  
 • Verandering van hulpverlener  
 • Samen opstellen van het Behandelplan / Begeleidingsplan   
 • Evaluatie van het behandelplan & de behandeling   
 • Samen opstellen van een Verpleegplan bij opname  
 • Inzage van uw dossier  
 • Toevoeging van een eigen verklaring aan uw dossier  
 • Kopie van uw dossier  
 • Telefonische bereikbaarheid buiten kantooruren / in crisis  
 • Indienen van een klacht   
 • Signaleringsplan  
 • Crisiskaart
 • Continuïteit van de zorg, vervanging bij ziekte van uw hulpverlener   
 • Bescherming van uw privacy, bescherming van uw persoonsgegevens  
 • Begeleiding bij doorverwijzing naar een andere instelling.  
 • Geen informatie aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Alleen uw huisarts over het verloop of het resultaat van de behandeling, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.  
 • Beroep kunnen doen op een tolk voor cliënten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen  
 • Nazorg om terugval te voorkomen
 • Vernietiging van het dossier Na een vrijwillige opname en/of behandeling blijft uw dossier ten minste acht jaar bewaard, na een gedwongen opname vijf jaar. U kunt bij uw hulpverlener schriftelijk een verzoek tot vernietiging indienen, daarvoor dient u een kopie van uw paspoort mee te sturen. Vernietiging moet binnen drie maanden gebeuren. Uitzondering: als er informatie in uw dossier staat die voor een ander van groot belang kan zijn, mag uw hulpverlener vernietiging weigeren. Geneeskundige verklaringen, lasten en beslissingen tot ibs en rm dient de instelling vijf jaar na uw ontslag te vernietigen.

 

Uw medewerking is uiteraard heel belangrijk door:

 • uw behandelaar zo goed mogelijk te informeren.
 • mee te werken aan de behandeling.
 • u aan de gemaakte afspraken te houden.

 

Uw positie als cliënt. Wat doet de overheid daaraan?

De positie van de cliënt in de zorgsector is de laatste decennia sterk veranderd.

Cliënten zijn mondiger geworden en er is meer sprake van een gelijkwaardige relatie tussen cliënt en de hulpverlener.

Deze tendens wordt door de overheid ondersteund en versterkt, onder meer via een aantal wetten die de positie van de consument in de zorgsector proberen te versterken en eisen stellen aan de kwaliteit van de zorgverlening.

 

Uw rechten ten aanzien van uw behandeling zijn vastgelegd in de volgende wetten:

(Zie daarvoor in het submenu)

 

Ø     Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)

Ø      Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Ø      Kwaliteitswet Zorginstellingen

Ø      Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)

Ø      Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector

Ø      Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen

Ø      Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)

 

 

Seksueel misbruik en seksuele intimidatie

     Ø      Bestrijding van seksueel misbruik minderjarigen

     Ø      Seksuele intimidatie door hulpverleners

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens uit uw dossier moeten minimaal tien jaar worden bewaard op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en vijf jaar op basis van de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (WBOPZ). Na die tijd kunnen uw gegevens vernietigd worden.

U kunt ook zelf om vernietiging vragen. In principe zal uw hulpverlener op uw verzoek ingaan, behalve wanneer een ander daar ernstig nadeel zou kunnen ondervinden.  Wanneer uw hulpverlener uw gegevens niet wil vernietigen, moet hij dat aan u mededelen.

Gedwongen opname 

In sommige gevallen is het onder strikte voorwaarden mogelijk dat u tegen uw wil wordt opgenomen. Dat gebeurt alleen als u ernstig ziek bent en door uw ziekte een gevaar voor uzelf of voor uw omgeving vormt. In dat geval kunt u gedwongen worden opgenomen.

De rechter toetst dat en bepaalt of dat mag. Ook is het mogelijk dat u dan tegen u wil een bepaalde behandeling krijgt. Een gedwongen opname of dwangbehandeling duurt altijd zo kort mogelijk en hoogstens zo lang als strikt noodzakelijk is.

De toepassing van de dwang gebeurt op grond van de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (WBOPZ).

 

Uw rechten als u opgenomen bent:

 • Als u opgenomen bent, en dus langer tijd op het terrein van de instelling verblijft, gelden bovendien nog de volgende rechten: U hebt recht op bewegingsvrijheid en contact met de buitenwereld. *Voor gedwongen opgenomen cliënten geldt dat dit recht beperkt kan worden. Dat gebeurt op grond van de WBOPZ, uitsluitend in situaties waarin ernstig gevaar dreigt.
 • U hebt het recht om uw eigen geloof en politieke mening te uiten.
 • U behoudt het recht op het beheer van uw persoonlijke eigendommen. * Voor cliënten met een ondercuratelestelling of een onderbewindstelling geldt dat dit recht beperkt kan worden. In het kader van uw behandeling kunnen, wanneer u vrijwillig bent opgenomen, afspraken met u worden gemaakt over een tijdelijke beperking van uw bewegingsvrijheid. Deze afspraken worden vermeld in uw behandelplan.

 

Rechten van kinderen tot 12 jaar:

Kinderen onder de twaalf jaar mogen niet voor zichzelf beslissen. Dat doen hun ouders of voogd.

Als een kind jonger is dan 12 jaar, worden de ouders vaak nauw bij de behandeling betrokken. Bij een kind van die leeftijd zijn de ouders bevoegd om beslissingen te nemen met betrekking tot de behandeling. Aan jonge kinderen moet wel op begrijpelijke manier worden verteld wat er met hen gaat gebeuren.

 

Rechten van kinderen van 12 tot 16 jaar

Kinderen tussen de twaalf en zestien zijn over het algemeen goed in staat hun situatie te overzien en een eigen mening te hebben.

Daarom is voor een behandeling toestemming van zowel ouders als het kind nodig. De ouders krijgen ook geen informatie over hun kind, als deze daar geen toestemming voor geeft.