De toegang tot de voorziening

 

 

Ø      INFORMATIE

 

Volledige informatie

De instelling zorgt ervoor dat de cliënten alle informatie krijgen die van belang is voor hun situatie.

Specifieke informatie

Voor de verschillende sectoren en afdelingen wordt de specifieke informatie verstrekt.

De cliënt ontvangt de huis- en instellingsregels of wordt er op attent gemaakt.                         

Beschikbaar

De genoemde informatie is op schrift gemakkelijk voor de cliënt beschikbaar en er is sprake van regelmatige herhaling, indien nodig.

Afgestemd op de cliënt

De informatie is samen met de cliëntenraad ontwikkeld en is afgestemd op de cliënt die de informatie nodig heeft.

Begrijpelijk

De instelling verschaft informatie die toegankelijk is voor mensen die een andere taal dan Nederlands spreken of minder gewend zijn informatie te lezen. De informatie is (zo mogelijk) toegankelijk voor mensen met een auditieve of visuele handicap

 

 

Ø    TOEGANKELIJKHEID

 

Bereikbaar

De locaties van de instelling bevinden zich op een centrale locatie en zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Toegankelijk voor gehandicapten

De instelling is goed bereikbaar en toegankelijk voor gehandicapten.

Bereikbaarheid buiten kantooruren

De instelling dient te regelen dat de instelling ook buiten kantooruren bereikbaar is voor mensen in een crisissituatie.

Geen wachtlijsten en wachttijden

De instelling heeft de inspanningsverplichting om de aangemelde cliënten in een zo kort mogelijke periode te woord te staan.

 

 

Ø     INTAKE / PROBLEEMDEFINIËRING

 

Actieve houding wat betreft de wensen van de cliënt

De hulpverlener informeert bij de intake naar de wensen en verwachtingen van de cliënt en dient deze serieus te nemen. Als de hulpvraag van de cliënt niet duidelijk is, wordt de cliënt ondersteund bij het formuleren van de hulpvraag.

Cliënt krijgt de tijd en de ruimte

De hulpverlener biedt de cliënt de tijd en ruimte om zijn/haar wensen en verwachtingen kenbaar te maken.

Cliënt kan bijgestaan worden

Als de cliënt dat wenst kan hij/zij bij de indicatiestelling bijgestaan worden door een persoon naar eigen keuze. De cliënt krijgt vooraf te horen dat deze mogelijkheid er is.

Afspraken over informatie-uitwisseling

Wanneer de cliënt dat wenst, kunnen familieleden of andere naasten geïnformeerd worden over de situatie van de cliënt en eventueel bij de behandeling betrokken worden of optreden als zaakwaarnemer of vertegenwoordiger.

Schriftelijke toestemming opvragen van informatie

Zonder schriftelijke toestemming van de cliënt mag er geen informatie worden opgevraagd bij verwijzers of anderen.

Bijstelling probleemdefiniëring

Na verloop van tijd moet een tussentijdse bijstelling van de hulpvraag mogelijk zijn.

 

 

Ø     ONDERZOEK / DIAGNOSESTELLING 

 

Instemming cliënt

Indien onderzoek nodig en gewenst is, vraagt de hulpverlener de cliënt hiervoor schriftelijk om toestemming.

Recht op second opinion

De cliënt heeft recht op een second opinion, dat wil zeggen dat de cliënt een behandelaar naar eigen keuze mag vragen om ook een diagnose te stellen.

Analyse op alle levensgebieden

De diagnose betreft het brede terrein van de verschillende levensgebieden waarop men problemen kan hebben.

Verslag aan de cliënt

Over de resultaten van het onderzoek wordt door de hulpverlener verslag uitgebracht aan de cliënt.

 

 

Ø      INDICATIESTELLING / ZORGTOEWIJZING

 

Aanbod van zorg is helder

Het moet voor de cliënt helder en duidelijk zijn welke zorg de cliënt kan verwachten.

Keuzemogelijkheid van zorg en instelling

Er is sprake van een gevarieerd & flexibel aanbod van zorg waaruit de cliënt kan kiezen.

Betrokkenheid bij indicatiestelling

De cliënt heeft inspraak bij de invulling van de indicatiestelling en de uiteindelijke hulp die hij/zij ontvangt.

Instemming cliënt

De cliënt geeft schriftelijk zijn / haar instemming met de indicatiestelling en invulling van de behandeling.

 

 

Ø      AFSTEMMING VAN DE ZORG

 

Integraal aanbod

Binnen de psychiatrie en de verslavingszorg is veelal sprake van problemen op verschillende levensgebieden, zoals huisvesting, financiën, opvoedingsproblemen, gezondheid. Cliënten moeten gebruik kunnen maken van zowel het aanbod in de verslavingszorg als het hulpaanbod in andere sectoren zoals de geestelijke gezondheidszorg of het maatschappelijk werk.

Ketenkwaliteit

Cliënten die een beroep doen op verschillende instellingen voor de (geestelijke) gezondheidszorg en de

maatschappelijke dienstverlening dan wel op verschillende voorzieningen binnen één instelling, kunnen rekenen op samenwerking en een op elkaar afgestemd zorgaanbod. Een combinatie aan problemen (de zogeheten dubbele diagnose) zoals verslaving en psychische problemen, mag geen reden zijn om iemand niet in behandeling te nemen.

 

Ketenregie

Gedurende de behandeling is er één hulpverlener verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de behandeling die de cliënt ontvangt

Continuïteit van zorg

De instelling zorgt ervoor dat er sprake is van continuïteit van zorg. De verschillende stappen en fasen in het hulpverleningsproces dienen op elkaar aan te sluiten. De instelling is verantwoordelijk voor een vervangend zorgaanbod als de hulp niet op elkaar aansluit en er wachtlijsten zijn.