Hulpverleners

 

Goed hulpverlener schap bestaat hoofdzakelijk uit:

een menselijke benadering van hulpverleners

deskundige, goed opgeleide, hulpverleners

continuïteit van hulpverleners,

steeds weer nieuwe hulpverleners betekent voor cliënten;

opnieuw een vertrouwensrelatie opbouwen, met alle risico's......

 

Op zoek naar een hulpverlener: waar moet je aan denken?

 

Zoek een hulpverlener

Psychiater

Psycholoog

Eerstelijnspsycholoog

Klinisch psycholoog

Gezondheidszorgpsycholoog

Psychotherapeut

Systeemtherapeut

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Maatschappelijk werker

Vaktherapeut

Verpleegkundige

Alternatieve behandelaars

Beroepsorganisaties

 

Op zoek naar een hulpverlener: waar moet je aan denken? 

Het is niet altijd eenvoudig om een goede hulpverlener te vinden. Zowel cliënten als hun familieleden weten dat. Enkele tips voor vragen die je bij je zoektocht kunt stellen. Wat zijn de harde en zachte kenmerken waaraan de hulpverlener zou moeten voldoen, en hoe is zijn of haar attitude tegenover de ……. diagnose?

 

Vragen naar harde kenmerken

- Neemt u nieuwe patiënten aan?

- Wordt uw behandeling vergoed door de verzekering?

- Bent u buiten kantooruren bereikbaar? Wie vervangt u als u er niet bent?

- Wat is uw opleiding en specialisatie?

- Bent u ingeschreven bij een beroepsvereniging?

- Bent u BIG-geregistreerd?

 

Vragen naar zachte kenmerken

- Hoe ziet u uw rol in de therapie, wat is uw stijl van werken?

En ga na of je vindt dat de therapeut luistert, je op je gemak stelt en accepteert en of hij zich ook stevig durft op te stellen.

Heb je het idee dat de therapeut zelfvertrouwen heeft?

Durft hij ook te zeggen dat hij iets niet weet? Of stelt hij zich juist verdedigend op?

Hoe kijkt de therapeut naar invloeden van man/vrouw-rollen?

 

Visie op uw diagnose

- Hoe denkt u over de diagnose …….. en over de behandeling?

- Denkt u dat zowel therapie als medicijnen nodig zijn voor de behandeling?

- Heeft u ervaring met de behandeling?

- Heeft u tijd om uw vakliteratuur bij te houden?

- Geeft u ook gezinstherapie? Wat denkt u van de invloed van iemand met mijn diagnose op de andere gezinsleden?

- Denkt u dat genezing van de diagnose mogelijk is. Zo ja, in welke mate.

 

 Zoek een hulpverlener

 

Psychiater

Coöperatie van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters in de provincie Utrecht

De psychiater is als medisch specialist BIG-geregistreerd. Na de studie geneeskunde, heeft hij zich in de psychiatrie gespecialiseerd. De meeste zelfstandig gevestigde psychiaters zijn daarnaast ook als psychotherapeut BIG-geregistreerd. Veel psychiaters zijn ook een vraagbaak voor de professionals in de eerstelijn. Daarnaast behandelen zij vooral personen die meerdere of zwaardere psychiatrische stoornissen/aandoeningen hebben. De behandeling kan bestaan uit begeleidende, ondersteunende, maar ook gestructureerde gesprekken. De laatste dan in de vorm van psychotherapie. Een psychiater is een medisch specialist en stelt de diagnose en stelt een behandelplan op en mag medicijnen voorschrijven.

 

Psycholoog

Alle psychologen

Psycholoog NIP

De titel psycholoog NIP is door het NIP ingesteld toen in 1993 de wettelijke bescherming van de titel "psycholoog" wegviel. Vanaf die datum mag iedereen zich psycholoog noemen en biedt het vermelden van "psycholoog" bij de naam dus geen waarborg meer voor de kwaliteit van de dienstverlening. De titel psycholoog NIP mag gebruikt worden door NIP-leden die aan bepaalde eisen voldoen. Met een psycholoog NIP heeft men met een "'echte" psycholoog te maken. Psycholoog NIP is een basiskwalificatie. De titel zegt niets over de verdere specialisatie van een psycholoog na de universitaire opleiding.

 

Eerstelijnspsycholoog

Landelijke Vereniging Eerstelijnspsychologen (LVE)

De eerstelijnspsycholoog is een psycholoog die zich heeft gevestigd in de eerstelijnsgezondheidszorg. "Eerste lijn" betekent dat de cliënt zich ook zonder doorverwijzing kan aanmelden, echter om in aanmerking te komen voor vergoeding is vaak een verwijzing van de huisarts nodig. Eerstelijnspsychologen zijn breed georiënteerd. Ze hanteren een probleemgerichte aanpak: er wordt in de eerste plaats aan de klacht gewerkt en bijvoorbeeld niet aan een uitvoerige persoonlijkheidsanalyse, zoals bij sommige vormen van psychotherapie. De behandeling is kortdurend: gemiddeld tien sessies. Sommige verzekeraars vergoeden enkel eerstelijnspsychologen die tevens lid zijn van een (Regionaal Orgaan Eerstelijnspsychologen (ROEP). In een ROEP zijn binnen een regio een aantal eerstelijnspsychologen georganiseerd.

 

Klinisch psycholoog

De klinisch psycholoog is gespecialiseerd in de (psycho)diagnostiek en beheerst de psychotherapie. Daarnaast beheerst de geregistreerd klinisch psycholoog ook de overige psychologische behandelmethoden, zoals advisering, begeleiding, counseling en vaardigheidstrainingen. De klinisch psycholoog is een gespecialiseerde gezondheidszorg- psycholoog (op basis artikel 14 wet BIG). De meeste klinisch psychologen zijn ook geregistreerd als psychotherapeut. De werkzaamheden van de klinisch psycholoog hebben een psychotherapeutisch karakter. De psycholoog probeert door middel van gesprekken een beeld te krijgen van de persoonlijkheid en klachten, om vervolgens te proberen de problemen aan te pakken.

 

Gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog)

De gz-psycholoog is een generalist die inzetbaar is in alle sectoren van de gezondheidszorg.

De gz-psycholoog een zelfstandig behandelaar van psychische stoornissen en van psychische aspecten bij lichamelijke ziekten, invaliditeit en problemen in de levenssfeer. De deskundigheid van de gz-psycholoog ligt in de toepassing van psychologische kennis en vaardigheden met als hoofdtaken diagnostiek en behandeling. De gz-psycholoog beschikt niet over psychotherapeutische deskundigheid.

 

Psychotherapeut    

Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten

De werkzaamheden van de psychotherapeut bestaan uit het vaststellen van de aandoening en oorzaak daarvan en interventie. De interventie bestaat voor het grootste deel uit gesprekstherapie. De problemen die de psychotherapeut behandelt, zijn vaak erg ingewikkeld, waardoor de behandeling ook langer duurt. Er wordt niet alleen aan de klacht gewerkt, maar ook aan de persoonlijkheid. De problemen zitten dieper dan alleen wat de klacht aangeeft. Het ministerie van VWS houdt een BIG-register van gekwalificeerde psychotherapeuten bij. Opname in het register van psychotherapeuten is voorbehouden aan degenen, die na hun universitaire studie in de medische, sociale wetenschappen (psychologie en pedagogiek) of maatschappelijk werk, een zogenaamde "basisopleiding" tot psychotherapeut met goed gevolg hebben afgerond. Psychotherapeut is een beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door iemand die ingeschreven staat als psychotherapeut in het BIG-register.

 

Systeemtherapeut

De relatie- en gezinstherapeut, ook wel systeemtherapeut genoemd, bekijkt de problemen van individuen niet als op zichzelf staand, maar plaatst ze steeds in relationeel verband. Bij het zoeken naar oplossingen ligt de nadruk op het veranderen van interactionele patronen die het problematische gedrag van de individuele cliënt of de problematische relatie in stand houden. Met de cliënt(en) wordt een keuze gemaakt welke systemen feitelijk betrokken worden bij de therapie. 

 

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV-er)

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige is een functionaris die vanuit een autonome verantwoordelijkheid haar activiteiten richt op het realiseren van een sociaal psychiatrisch verpleegkundig zorgaanbod. De verpleegkunde, sociale psychiatrie en preventie zijn bepalende uitgangspunten voor het beschrijven en uitvoeren van diagnostiek, interventies en resultaten.

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige neemt altijd het individu en/of het systeem en het functioneren ervan in een sociale context als vertrekpunt bij het aanbieden van zorg. De sociaal psychiatrisch verpleegkundige zet haar verpleegkundige specialistische competenties in zowel op individueel niveau als op systeemniveau, op instellingsniveau en regionaal niveau. Vanuit een eigenstandige, professionele positie - en in samenwerking met anderen - levert de sociaal psychiatrisch verpleegkundige een actieve bijdrage aan het ontwerpen, bijstellen, vaststellen en uitvoeren van GGZ-beleid. Dit geldt zowel op team-, instellings- of regionaal niveau.

 

Maatschappelijk werker

Het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) biedt laagdrempelige hulp voor mensen met psychosociale problemen en daardoor belemmerd worden in hun dagelijkse functioneren. Karakteristiek voor het AMW is dat het aandacht schenkt aan zowel de materiële als niet-materiële aspecten van de problemen.

 

Vaktherapeut

Een vaktherapeut is gespecialiseerd op een van de volgende terreinen: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie of psychomotorische therapie.

Lidmaatschap van de Nederlandse Beroepsverenigingen en het register SRVB.

 

Verpleegkundige 

Bij verpleegkunde zijn alle activiteiten uiteraard gericht op de gezondheid van mensen. Het kan gaan om het bevorderen van de gezondheid of het opheffen van gezondheidsproblemen. Het gaat om het verminderen van én bijstand verlenen bij de gevolgen van beperkingen en handicaps in het dagelijks leven gericht op zo optimaal mogelijk functioneren in de samenleving (rehabilitatie). De verpleegkunde richt zich op het individu als geheel met aandacht voor de psychische, sociale, lichamelijke en levensbeschouwelijke kanten.

 

U heeft recht op deskundige hulp

Laat u niet misleiden!

Het is gebruikelijk dat GGZ instellingen aangeven dat u psychotherapie aangeboden krijgt voor uw problemen. Niets mis mee zou je zo denken, maar niets is wat het lijkt! 

Deze psychotherapie wordt echter niet aangeboden door daarvoor bevoegde psychotherapeuten maar van daarin niet opgeleide verpleegkundigen! Dat gebeurt bij individuele hulp of in groepstherapie, deeltijdtherapie.

Het behoeft geen uitleg dat deze begeleiding, psychotherapie ten koste gaat van uw welzijn & herstel en van de kwaliteit van verantwoorde zorg.

Informeer hiernaar voor u aan de behandeling begint, of tijdens uw behandeling.

 

Alternatieve behandelaars

Alternatief verwijst naar het feit dat de betreffende vakopleiding niet aan erkende universiteiten of hogescholen worden onderwezen. In georganiseerd verband gaat het om ongeveer 4.000 beroepsbeoefenaren. Kies bij voorkeur een alternatieve therapeut die lid is van een bonafide beroepsvereniging. Wanneer iemand niet georganiseerd is in een beroepsvereniging heeft u op geen enkele manier duidelijkheid over de betrouwbaarheid van de persoon. Wanneer iemand weigert inzicht te geven over het al dan niet lid zijn van een beroepsorganisatie is er reden tot wantrouwen. Ook patiëntenverenigingen kunnen helpen u op de hoogte te stellen van de achtergronden van een therapeut.

 

Beroepsorganisaties

In Nederland bestaan naast de erkende psychotherapie-richtingen, meer dan 300 verschillende alternatieve behandelwijzen, waarvan er in Nederland naar schatting jaarlijks drie miljoen mensen van gebruik maken. Er zijn normen ontwikkeld die regels voor beroepsuitoefening inzichtelijk maken en de manier waarop naleving van de regels waarborgen. Het lidmaatschap van een beroepsorganisatie geeft de cliënt enige garanties over de kwaliteit van de opleiding, stelt eisen aan de beroepsuitoefening van de betreffende persoon en u kunt een beroep doen op een klachtenreglement. De normen waaraan een goede beroepsorganisatie voldoet betreffen: duidelijke opleiding, bij- en nascholing; een beroepsregister; omschreven behandelwijze; regels aangaande organisatie zorgverlening (o.a. dossiervorming, praktijkruimte, tarieven); attitude en gedrag beroepsbeoefenaar vastgelegd in beroepscode of gedragsregels; tuchtrecht en klachtenopvang; kwaliteitsbewaking- en verbetering; relatie met reguliere zorg.

 

 

: Medewerkers Bureau Jeugdzorg BMJ     

: Christelijke Psychiaters, Psychologen Psychotherapeuten CVPPP

: Vaktherapeutische Beroepen FVB

: Verpleging en Verzorging LEVV

: Eerstelijnspsychologen LVE

: Medisch Psychologen LVMP

: Analytische Psychologie NAAP

: Gestalttherapeuten NBGT

: Hypnotherapeuten NBVH

: Ziekenhuispsychiatrie NFZP

: Psychologen NIP

: Oplossingsgericht Werkenden NOW

: Psychoanalytisch Genootschap NPG

: Verpleging en Verzorging NU'91

: Creatieve Therapie NVCT

: Groeps Psychotherapie NVGP

: Maatschappelijk Werkers NVMW

: Neuropsychologie NVN

: Pedagogen en Onderwijskunde NVO

: Psychotherapie NVP

: Psychoanalyse NVPA

: Psychomotorische Therapie NVPMT

: Psychoanalytische Psychoth NVPP

: Relatie Gezinstherapie NVRG

: Sociaal Psychiatrisch Verpleegk.  NVSPV

: Psychiaters NVvP

: Vrijgevestigd Psychotherapeuten NVVP

: Seksuologie NVVS

: Speltherapeuten SPO

: Psychologen ouderenzorg

: Sociaal Psychiatrisch Verpleegkund. V&VN

: Cliëntgerichte Psychotherapie VCGP

: Gedrags-Cognitieve Therapie VGCt

: Geestelijk Verzorgers VGVZ

: Kort Dynamische Psychotherapie VKDP

: Klinische Psychotherapie VKP

: Psychologie en Ouderen VPO

: Verslavings Geneeskunde VVGN

:Maatschappelijk werkers vrijgev. VVMW

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb